Dragana Sekulović Kozmetologija

Rodjena sam u Beogradu, 25.01.1952. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Beogradu, sa odličnim uspehom. Farmaceutski fakultet u Beogradu upisala sam školske 1970/71 godine, a studije sam završila novembra 1974. godine. Tokom studija (1973 i 1974 godine) dobila sam nagradu "29. novembar" od strane Univerziteta za postignut uspeh.

Poslediplomske studije sam upisala školske 1975/76 godine u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom "Proučavanje uticaja ultraamilopektina u kombinaciji sa mikrokristalnom celulozom i skrobom na osobine tableta" odbranila sam 1987. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Proučavnje intrauterinih uložaka sa kliničko-farmaceutskog i tehnološkog aspekta" odbranila sam 1981. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Aprila 1982. godine položila sam stručni ispit za diplomirane farmaceute.

Specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije završila sam 1990. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Od oktobra 1975. godine do oktobra 1976. godine završila sam stručni staž za diplomirane farmaceute u Apotekarskoj ustanovi Beograd, u apoteci "Avala".

U Zavod za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu primljena sam 1977. godine kao farmaceut-pripravnik, a u zvanje asistent-pripravnik izabrana sam 1978. godine. U zvanje asistenta izabrana sam 1979. godine, a reizabrana sam 1983. godine. U zvanje docenta za predmet farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom izabrana sam 1986. godine. U zvanje viši naučni saradnik izabrana sam 1993. godine, a u zvanje naučni savetnik 1999. godine.

Od novembra 1988. godine bila sam u stalnom radnom odnosu u Institutu za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić". U periodu od novembra 1988. godine do decembra 1990. godine bila sam rukovodilac RJ Nauka. U periodu 1995-2002. godine bila sam na funkciji direktora Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić".

Od 2002. godine radila sam u privatnom preduzeću Pharmanova Co, koje se kasnije podelilo na dve firme i moj angažman je nastavljen u delu pod nazivom Farmalogist i to na mestu direktora proizvodnje i marketinga. Tokom 2007 godine deo proizvodnje se izdvojio pod nazivom Esensa i u tom preduzeću sam bila na funkciji generalnog direktora.
Od 2008 godine u stalnom sam radnom odnosu u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji, gde kao profesor držim teorijsku nastavu na smerovima strukovni kozmetičar-estetičar i strukovni farmaceutski tehničar. Na smeru strukovni kozmetičar-estetičar držim predavanja na sledećim predmetima: Kozmetičke sirovine, Kozmetologija I, Kozmetologija II i Specijalna kozmetologija. Na smeru strukovni farmaceutski tehničar držim nastavu iz predmeta: Uvod u farmaciju, Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, Partnerstvo u zdravstvu i Industrijska farmacija sa kozmetologijom.

Na osnovu završene specijalizacije iz farmaceutske tehnologije, od strane Farmaceutskog fakulteta bila sam odredjena za mentora specijalizantima iz farmaceutske tehnologije i lekovitog bilja tokom obavljanja dvomesečnog specijalističkog staža u Institutu "Dr Josif Pančić", a Institut je imao status nastavne baze Farmaceutskog fakulteta.

Član sam sekcije za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju Farmaceutskog društva Srbije.

Od 2002 godine predsednik sam sekcije za lekovito bilje Privredne Komore Beograda.

Bila sam član Savezne komisije za registraciju pomoćnih lekovitih sredstava, formirane od strane Saveznog Ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, i član Odbora za biologiju i biotehničke nauke Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

U prethodnom periodu bila sam:
-član redakcijskog odbora časopisa Bilten Farmaceutskog društva Srbije,
-predsednik izdavačkog saveta Instituta "Dr Josif Pančić",
-član uredjivačkog odbora časopisa "Lekovite sirovine",
-član izdavačkog saveta časopisa "Arhiv za poljoprivredne nauke",
-član redakcijskog odbora biblioteke Zelena riznica života Zadužbine Andrejević i
-član redakcijske grupe za izdavanje V jugoslovenske farmakopeje 2000.

 

Kontakt

Adresa

Beograd, Knez Mihajlova 19